tempered glass

TEMPERED GLASS

این فرآیند شامل حرارت دادن شیشه تا دمای ذوب آن و سپس خنک شدن سریع آن توسط هوا و ایجاد کشش داخلی در شیشه است. این درمان خواص خاصی از شیشه را اصلاح می کند، به ویژه باعث می شود که در صورت شکستن به جای شکستن به قطعات تیز، خرد شود. استحکام مکانیکی شیشه سکوریت شده تقریباً چهار برابر شیشه آنیل شده با همان ضخامت است که باعث می شود در برابر تنش حرارتی و همچنین بار باد و برف مقاومت بیشتری داشته باشد.tempered glass.