نمای متحرک

نمای متحرک

نمای متحرک ، که به عنوان نمای پاسخگو نیز شناخته می شود، نمای بیرونی ساختمان است که می تواند در پاسخ به محیط اطراف خود تغییر کند تا عملکرد خود را به حداکثر برساند. این می تواند به کنترل محیط داخلی در ساختمان کمک کند و بنابراین مصرف انرژی سیستم های خدمات ساختمان را به حداقل برساند. به این ترتیب، پوسته ساختمان ایستا نیست، بلکه متحرک است و می تواند بر اساس نیاز تغییر کند

نمای متحرک