بار ضربه

بار ضربه (impact-load)

یکی از الزامات در طراحی نماي ساختمان، تحمل نما در مقابل ضربات در طول دوره بهره برداري است. این ضربات  میتواند شامل ضربات سنگین اتومبیل ها، ضربات ناشی از برخورد افراد یا سایر اجسام باشد. بنابر رویکرد استانداردها ب  طور معمول جدار خارجی ساختمان مورد ارزیابی در مقابل ضربه قرار میگیرد. این جدار میتواند شامل دیوارخارجی و  نماي چسبیده به آن بوده یا شامل نما و سازه مجزاي نگهدارنده نما که به آن متصل است باشد. از آنجا که معیارهاي  پذیرش مبتنی بر امکان ادامه بهرهبرداري ایمن از قطعات است لذا این آزمونها براي نماي ساختمان الزامی است. در حالتی که نماي ساختمان از طریق یک سازه نگهدارنده به قطعات سازهاي متصل باشد (نماي پردهاي)، آزمونهاي ضربه به طور مستقل روي آن انجام میشود.

تحلیل استاتیکی معادل

وش های مختلفی برای تحلیل و طراحی سازه وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل استاتیکی معادل می باشد. هنگامیکه زمین لرزه ای رخ می دهد، انرژی ناشی از زلزله در هر سه راستا بر سازه شتاب وارد کرده و این موضوع در نهایت باعث ایجاد نیروهای اضافی در اعضای سازه می شود که اعضا باید توانایی تحمل آن را داشته باشند.

تحلیل دینامیکی

در تحلیل تاریخچه زمانی ، پاسخ سازه با استفاده از روابط دینامیكی در گام های زمانی كوتاه محاسبه می شود. در این روش باید پاسخ سازه تحت تحریك شتاب زمین بر اساس حداقل سه شتاب نگاشت محاسبه شود. چنانچه كمتر از هفت شتابنگاشت برای تحلیل انتخاب شود باید بیشینه اثر آنها برای كنترل تغییر شكل‌ها و نیروهای داخلی منظور شود. چنانچه از هفت شتابنگاشت یا بیشتر استفاده شود می توان مقدار متوسط اثر آن‌ها را برای كنترل تغییر شكل‌ها و نیروهای داخلی در نظر گرفت.