بار ثقلی

بار ثقلی (Gravity load)

بارهاي ثقلی وارد بر نما شامل وزن قطعه نما، اتصالات آن یا مواد چسباننده نما به سازه است که بر اساس مبحث ششم مقررات ملی باید محاسبه شوند. این بار بسته به نوع سیستم نما و نحوه اتصال نما به سازه اصلی منتقل میشود. در نماهاي پردهاي این بار توسط قاب نگهدارنده نما به تیرها و ستونهاي سازه منتقل می که در شود. در حالی دیوارهاي نما  میان  قابی، بار ثقلی از طریق ماده چسباننده  یا اتصالات مکانیکی  در نماهاي مهار شده به دیوار پشتیبان نما منتقل شده و از طریق دیوار پشتیبان به سازه منتقل میشود. بسته به نوع سیستم نما و کننده و انتقال مسیر انتقال بار ثقلی، اجزاي تحمل دهنده بار ثقلی باید براي تحمل مجموع بارهاي ثقلی و شتاب قائم زلزله طراحی شوند.

تحلیل استاتیکی معادل

وش های مختلفی برای تحلیل و طراحی سازه وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل استاتیکی معادل می باشد. هنگامیکه زمین لرزه ای رخ می دهد، انرژی ناشی از زلزله در هر سه راستا بر سازه شتاب وارد کرده و این موضوع در نهایت باعث ایجاد نیروهای اضافی در اعضای سازه می شود که اعضا باید توانایی تحمل آن را داشته باشند.

تحلیل دینامیکی

در تحلیل تاریخچه زمانی ، پاسخ سازه با استفاده از روابط دینامیكی در گام های زمانی كوتاه محاسبه می شود. در این روش باید پاسخ سازه تحت تحریك شتاب زمین بر اساس حداقل سه شتاب نگاشت محاسبه شود. چنانچه كمتر از هفت شتابنگاشت برای تحلیل انتخاب شود باید بیشینه اثر آنها برای كنترل تغییر شكل‌ها و نیروهای داخلی منظور شود. چنانچه از هفت شتابنگاشت یا بیشتر استفاده شود می توان مقدار متوسط اثر آن‌ها را برای كنترل تغییر شكل‌ها و نیروهای داخلی در نظر گرفت.