انواع اتصال شیشه

انواع اتصال شیشه

روش نصب خطی :

درطراحی و اجرای نماهای شیشه ای , هرگاه اتصال شیشه به زیرسازی با استفاده از فریم و درپوشها در تمام اضلاع محیطی شیشه ایجاد شود , در اصطلاح اتصال ان به روش خطی انجام شده است . مانند کرتین والها , ویندو والها و …

روش نصب نقطه ای :

درطراحی و اجرای نماهای شیشه ای , هرگاه اتصال شیشه به زیرسازی در کنجها , لبه ها یا سطح آن ایجاد شود , در اصطلاح اتصال ان به روش نقطه ای انجام شده است . مانند اسپایدرها و کلمپ ها و …